fbpx

GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Vris objekta, hišna številka

Vpis stavbe v kataster stavb

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Sestavni del elaborata je vprašalnik, s katerim se pridobijo podatki za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, kadar v katastru stavb niso vpisani vsi potrebni podatki ali če ti podatki ne odražajo dejanskega stanja stavb in delov stavb. Geodetsko podjetje ali projektant mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

 

vris objekta

evidentiranje stavbe

Evidentiranje zemljišča pod stavbo (vris objekta)

Po končani gradnji se stavba v postopku določitve zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru evidentira s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe. Lastnik na podlagi izdelanega elaborata pridobi hišno številko.

Določitev hišne številke

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke (nove gradnje). Če ima objekt gradbeno dovoljenje se vriše tudi funkcionalno zemljišče (dvorišče), ki pripada objektu.

Če objektu ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti zahtevo za določitev hišne številke. Vlogo za določitev hišne številke izpolni geodetsko podjetje.

Za informacije o cenah vrisu objekta glej Cenik geodetskih storitev.

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.